Intencja przedsięwzięcia

Na polskim rynku wydawniczym istnieją, z jednej strony, kilkunastotomowa, ale wybiórcza edycja pism Nietzschego, przełożonych przed stu laty, niekiedy nie dość precyzyjnie, a językowo często anachronicznie, z drugiej zaś, dość już liczne nowe przekłady, ale dokonywane bez koordynacji i uzgodnień terminologicznych, a więc bez ujednolicających ram redakcyjno-krytycznych. Z kolei obszerne (kilkutomowe) notatki i szkice (Nachlass) Nietzschego są – poza wyimkami – zupełnie nieznane polskiemu czytelnikowi, a listy – jedynie w wąskim wyborze.

Wznawianie rozproszonych tłumaczeń dzieł Nietzschego (w tym wątpliwej, bo przecież zredagowanej przez siostrę filozofa Woli mocy) mija się z celem, natomiast podejmowanie jednostkowych wysiłków – z inicjatywy wielu tłumaczy, badaczy i wydawców – wydaje się podejściem nie dość całościowym. W oczywisty bowiem sposób brakuje – zgodnej ze światowymi standardami edytorskimi i badawczymi – jednolitej, pełnej, krytycznej edycji pism „wielkiego filologa”, uzgodnionej redakcyjnie i rzetelnie badawczo skomentowanej, dającej zatem możliwość pełnego dostępu czytelnikowi do tej myśli.

W tej sytuacji uznaliśmy, że podjęcie takiej inicjatywy jest i sensowne, i potrzebne.

Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom inicjatywy, do współpracy zaprosiliśmy – w roli komentatorskiej, opiniodawczej i konsultacyjnej – wybitnych znawców Nietzschego i współczesnej (XIX i XX-wiecznej) filozofii niemieckiej (Kuderowicz, Michalski, Wodziński, Żelazny) oraz – ze względu na specyfikę recepcji tej myśli (tzw. „drugi renesans” nietzscheanizmu – po pierwszym: Löwith, Jaspers, Heidegger, Fink – dokonał się we Francji) – francuskiej (Banasiak, Matuszewski, Pieniążek), autorów wielu książek i artykułów (często nader licznych: Baran, Benisz, Kuderowicz, Michalski, Pieniążek, Żelazny) o „wielkim filologu” oraz germanistów (Kunicki, Sauerland), a także twórców inicjatywy konferencyjno-wydawniczej: „Nietzsche seminarium”, jednym słowem, badaczy, za sprawą których myśl autora Zaratustry jest stale i wyraźnie obecna w polskiej humanistyce.

Pozytywnie do przedsięwzięcia odniosła się także większość zaproszonych do współpracy znanych tłumaczy poszczególnych dzieł Nietzschego, a także doświadczeni redaktorzy: Robert Mitoraj i Grzegorz Sowinski.

W dalszej perspektywie wydawnictwo planuje publikację przekładu Listów wszystkich (8 tomów) Friedricha Nietzschego, na podstawie: Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe [KSB], hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München und New York 1986, oraz jego prac filologicznych.

 

Komitet redakcyjny:

prof. Bogdan Banasiak (UŁ)
prof. Henryk Benisz (UO)
prof. Zbigniew Kuderowicz (UwB)
prof. Wojciech Kunicki (UWr)
prof. Krzysztof Matuszewski (UŁ)
prof. Paweł Pieniążek (UŁ)
prof. Cezary Wodziński (PAN)
prof. Mirosław Żelazny (UMK)